Το πιστεύουμε ή δεν το πιστεύουμε οι πολίτες διαμορφώνουν την πολιτική των πολιτικών όταν αγωνίζονται και διαμαρτύρονται, όταν εκφράζουν την αντίθεσή τους στην πολιτική που καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον.

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η ανακύκλωση σήμερα είναι υποχρεωτική διαδικασία που ρυθμίζεται από νόμους, κανονισμούς και οδηγίες.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει η Κοινοτική Οδηγία 94/62 που βάζει τους εξής στόχους:
 • ανάκτηση του 50% - 65% όλων των απορριμμάτων συσκευασίας
 • ανακύκλωση του 25% - 45% όλων των υλικών συσκευασίας με ελάχιστο όριο το 15% για κάθε υλικό ξεχωριστά
Μέχρι το 2001 η Ελλάδα δεν είχε την κατάλληλη νομοθεσία για ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων. Σήμερα έστω και με καθυστέρηση, η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομοθετικά πλαίσια.

Ο νόμος 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων ( ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»

καλύπτει:
 • όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά
 • όλα τα απόβλητα συσκευασιών
 • καθώς και «άλλα προϊόντα» (ελαστικά, ορυκτέλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα από οικοδομές και κατεδαφίσεις, ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα και οχήματα κλπ)
ορίζει ότι
 • η ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων    (συμπεριλαμβανομένων και των οργανικών αποβλήτων) γίνεται υποχρεωτική. Αυτό σημαίνει ότι μόνο τα υπολείμματα των αποβλήτων μας επιτρέπεται να καταλήγουν για τελική διάθεση. Ενώ αν οι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων δεν καταργηθούν μέχρι το 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας επιβάλλει πολύ σοβαρά πρόστιμα.
βάζει συγκεκριμένους στόχους και ευθύνες που αφορούν
 • τους παραγωγούς και διακινητές
 • τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και
 • τους πολίτες
Η νομοθεσία ρυθμίζει επίσης την εναλλακτική διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Ο φορέας που έχει την ευθύνη να οργανώσει την συλλογή και ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ.

Η νομοθεσία προβλέπει:
 • Μείωση και εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται σε απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο στάδιο του σχεδιασμού και της κατασκευής τους
 • Ενθάρρυνση νέου σχεδιασμού συσκευών, ώστε να διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίηση κι ανακύκλωσή τους
 • Χωριστή συλλογή τουλάχιστον 4 κιλών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών κατά άτομο το χρόνο
Μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2011 θα πρέπει να ανακυκλώνεται:
 • 55-80% του βάρους των απορριμμάτων συσκευασίας
 • τουλάχιστον 60% του βάρους των απορριμμάτων συσκευασίας χαρτιού και γυαλιού
 • τουλάχιστον 50% τους βάρους των απορριμμάτων συσκευασίας μετάλλων
 • τουλάχιστον 22,5% του βάρους των απορριμμάτων συσκευασίας πλαστικού
 • τουλάχιστον 15% του βάρους των απορριμμάτων συσκευασίας ξύλου
Πληροφορίες για την Νομοθεσία στο Site:

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε γράψτε την γνώμη σας, συμπαραταχθείτε...